filosofiacatalana.cat

Severo Tomás Auther

Fou natural de Puigcerdà (Girona), i s'ignora la data del seu naixement. Va estudiar Filosofia i Teologia a Salamanca, i prengué més tard l’hàbit de Sant Domènec al Convent de predicadors de València el 1656. Va estar dedicat primerament a missionar i el 1676 el Capítol de Barcelona el va escollir Provincial d’Aragó. Promogut a la seu episcopal de Girona el 13 de novembre de 1679, va corregir nombrosos abusos de l’autoritat civil dins de la seva diòcesi, cooperant amb aquella en la defensa de la ciutat contra l’assalt de les tropes franceses del 24 de maig de 1684. L’any següent va ser traslladat a la seu de Tortosa (Tarragona), en la qual va celebrar dos sínodes els anys 1687 i 1696, respectivament. Va morir a Tortosa l’any 1700.


Escrits de Severo Tomás
 • Constitutiones synodales diocesis Dertursensis in unum compilatae: praemisit Praefationem latinam. [s.a.].
 • Discurso panegírico de la solemne festividad del desposorio del Monarca Carlos Segundo.Barcelona: Vicente Suriá, 1690.
 • Oración fúnebre a la muerte de Doña Mariana de Austria, madre de nuestro Católico Monarca Carlos Segundo. Barcelona: J. Llopis, 1696. 35 p.
 • Tractatus De Praedestinatione. Ms. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, n. 1583.
Sobre Severo Tomás
 • Acta Cap. Provincialis celeb. Barchinone. 1965. Archivo histórico de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores.
 • COLLEL COSTA, A. Escritores dominicos del principado de Cataluña. Barcelona: [s.n.], 1965, p. 37-39.
 • Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid: C.S.I.C., 1972-1975, Vol. I, s.v.
 • MIQUEL, F. Inventario general de Manuscritos de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona.Madrid: [s.n.], 1958-1961, Vol. II, p. 579.
 • SIMÓN DÍAZ, J. Dominicos de los siglos XVI y XVII: Escritos localizados. Salamanca: Universidad Pontificia, 1977, p. 56.
 • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, s.v.
 • VILLANUEVA, J. Viaje literario a las Iglesias de España. Madrid, Valencia: lmpr. Real., lmpr. Oliveres, 1830-1852, Vol. XIV, p. 110-112.
facultat de filosofia - Ramon Llull