filosofiacatalana.cat

Francisco Bacó

S’ignora el lloc i la data exacta del seu naixement, que va degué succeir a principis començaments del segle XIV, però es coneix, en canvi, de forma prou concreta la cronologia de la seva trajectòria científica. Segons Nicolás Antonio, va pertànyer al convent que l’Orde del Carmelo tenia a Perelada, encara que el Pare Lezana el fa profès del de Girona. El Capítol General de 1357 el va enviar a l’Estudi General de París per explicar Sagrada Escriptura i posteriorment Sentències de 1362 a 1365, i el 1369 posseïa ja el grau de Mestre. El gran prestigi de què va disfrutar entre els seus coetanis -l’Abad Tritemio el distingeix amb el títol de Doctor Sublimis- el va promoure a diversos càrrecs dins de l’Orde: el 1366 va ser Procurador General, succeïnt temps després al Pare Acosta com a Provincial de Catalunya; el 1369 rebia el càrrec de Definidor General i el Capítol de 1372 el va nomenar novament Provincial de Catalunya. La seva mort va tenir lloc el 8 d’agost d’aqeust mateix any a Camprodon (Girona).
Encara que la seva obra més important sigui el Comentari al Llibre de les Sentències, bona part de la seva fama la va deure a una compilació de les Sentències dels antics doctors esmentada pel catàleg de Trisse i que pot identificar-se sense dificultat amb el “Repertorium predicantum”. Doctrinalment Francisco Bacus o Bacón, manté una actitud vacil·lant entre les principals doctrines vigents en el seu temps: el nominalisme occamista present en les qüestions lògiques i epistemològiques, el voluntarisme augustinià en què inspira les seves opinions psicològiques i el peripatetisme a què ajusta la seva doctrina moral.


Escrits de Francisco
  • commentaria in quattuor libros Sententiarum. Ms. latino. París, Biblioteca Nacional, n. 15374. També a Roma, Arxiu de la Orde Carmelitana.
  • De Bello Militandis Ecclesiae et Antichristi ipsam impugnantis. [s.a.] Atribuït por F. Torres Amat, o.c.
  • Repertorium praedicantium magnun et insigne opus. [s.a.].
  • Sermones plures ad populum. [s.a.]
Sobre Francisco
  • Biografía eclesiástica completa. Madrid: Impr. Aguado, 1848-1868, Vol. II, s.v.
  • Enciclopedia de la religión católica. Barcelona: Dalmau y Jover, 1950, Vol. I, s.v.
  • PLA CARGOL, J. Biografías de gerundenses. (Gerona y su comarca). Gerona: Dallmau Carles Pla, 1948, s.v.
  • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, s.v.
  • XIBERTA, F. De scriptoribus scholasticis saeculi XIV ex Ordine Carmelitarum. Lovaina: [s.n.], 1931, p. 394-413.
  • XIBERTA, F. El Mestre Francés Bacó. Criterion, 1925, 2-3, p. 174-198 i 286-310
facultat de filosofia - Ramon Llull