filosofiacatalana.cat

Heliodoro Carpintero Capell

Va néixer a Barcelona el 30 de juny de 1939 i, després de cursar el batxillerat a l’Institut Antonio Machado de Sòria, el 1956 s’incorporava a la Universitat de Madrid per a estudiar la carrera de filosofia i lletres, la llicenciatura de la qual va obtenir amb premi extraordinari el 1961; va ser a continuació professor ajudant de classes pràctiques a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques de la Universitat Complutense, i el 1964 guanyava per oposició una càtedra de filosofia d’Instituts d’Ensenyança Mitjana, i l’any següent aconseguia també per oposició l’adjuntía de la càtedra de psicologia general de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Complutense, Universitat en què el 1969 obtenia el doctorat, igualment amb premi extraordinari. El 1971 aconseguia també per oposició la plaça de professor agregat de psicologia a la Universitat de València i el 1976 passava com a catedràtic de la mateixa disciplina a la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual posteriorment va tornar a la Universitat del Túria, on actualment és director del Departament de Psicologia Bàsica de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. H. Fuster ha donat cursos d’història del pensament espanyol en l’Institut de Cultura Hispànica (Madrid), i en l’Institut Internacional per a Universitats Americanes a Espanya, i ha participat (1964-1969) en el Seminari d’Humanitats, dirigit per Julián Marías a Madrid. És membre de la Societat Espanyola de Psicologia; «foreing member» de la divisió 26 de l’American Psychological Association; membre ordinari de la International Society for the History of the Behavioral and Social Sciences (CHElRON); membre fundador de la Societat Valenciana d’Anàlisi i Canvi de Conducta; de la Fundació d’Estudis Sociològics (FONS), Madrid; i és director de la revista d’Historia de la Psicología (Universitat de València), director associat d’Analisis y Modificación de Conducta (València) i del comité editorial de la revista de Psicología General y Aplicada (Madrid).
Format dins de la tradició intel·lectual d’Ortega i de Marías, H. Fuster va adquirir aviat el convenciment que el pensament té sempre una arrel històrica i circumstancial, que és necessari conéixer quan es vol comprendre a fons aquell. Un primer fruit d’aquesta convicció van ser una sèrie d’estudis sobre pensadors espanyols, examinats a contrallum de la circumstància espanyola, el problematisme de la qual semblava haver donat origen a les seves obres i inquietuds i que va cristal·litzar en Cinco aventuras españolas, dedicades a l’obra de Laín, Aranguren, Francisco Ayala, Ferrater Mora i Julián Marías, després de les empremtes dels quals, d’alguna manera, pretenia caminar el nostre autor. Tal vegada el denominador comú, en profunditat, d’aquests noms, estava en la seva preocupació per l’home i la seva circumstància, l’existència concreta, inclús l’arrelament o desarrelament històrics, i aquest mateix problema, en termes diferents però pròxims als anteriors, reapareix en els seus treballs de tesi doctoral, amb J. L. Mirambells, sobre Pierre Maine de Biran.
Pas a pas va ser portat cap al tema psicològic, entès amb precisió com l’estudi científic, positiu, natural, d’aquelles estructures que fan possible la trajectòria biogràfica, personal, la vida a què es referira Ortega primer, Marías després. Però també en el camp de la psicologia H. Fuster s’interessa per la seva dimensió històrica, encara que cada vegada més preocupat per superar tractaments historiogràfics merament individuals, i, ben sovint, purament anecdòtics, ha arribat a pensar que la ciència i consegüentment la psicologia, pot ser entesa com una «organització» que pretén aconseguir coneixements, i que incorpora a la seva estructura ments, recursos, sistemes de comunicació i investigació. L’estudi dels aspectes organitzatius de la ciència, singularment a través dels resultats publicats, de les seves revistes, els seus manuals, els seus grups d’investigadors, inclús els seus líders o els seus clàssics, permet reconstruir la trama històrica de la ciència, el seu esdevenir social i concret, el cabal i també les forces que intervenen en el fluir real de les idees. En aquesta última tasca ha procurat mesurar sempre que es pugui generacions, anàlisi de contingut, impacte social a través de les cites, bibliometría en general; però sempre amb un objectiu: comprendre millor l’home, la seva ciència, les seves idees, en el temps concret de la seva història.


Escrits de Heliodoro
 • Algunas dimensiones institucionales de la psicología. Boletín información (Fundación Juan March), 1979, 82, p. 3-14.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; BARRIO, M. V. DEL. Aspectos psicológicos del programa de rehabilitación en casos de infarto de miocardio. XXII Reunión Anual de la Sociedad Española de Psicología, 1979, p. 95-98.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; BARRIO, M. V. del. Valoración psicológica. En: TORMO, V., Y VELASCO, J. A. Valoración funcional y rehabilitación de la cardiopatía coronaria. Barcelona: Médica y Técnica, 1978, p. 199-227.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; BARRIO, M. V. DEL; MONTARA, L.; QUlNTANILLA, I.; PEIRÓ, J. M. Una residencia de tercera edad. XX Reunión Anual de la Sociedad Española de Psicología, 1979, p. 101-104.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; BARRIO, M. V. Notas sobre las interpretaciones históricas del retraso mental. Análisis y Modificación de Conducta, 1979, 10, p. 337-348.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; PASCUAL, J.; PElRÓ J. M. La Psicología a través de sus textos: Análisis del manual de E. R. Hilgard. Análisis y Modificación de Conducta, Valencia, 1977, 4, p. 111-126.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; PEIRÓ, J. M. La presencia de J. M. Raldwin en la psicología de J. Piaget. Revista de Psicología General y Aplicada, 1977, 147, p. 601-611.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; PEIRÓ, J. M. Los primeros laboratorios de Psicología y su influencia en la aparición de esta ciencia. Análisis y modificación de conducta, Valencia, 1978, 5, p. 129-158.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; PEIRÓ, J. M. Psicología contemporánea. Teoría y métodos cuantitativos para el estudio de su literatura científica. Valencia: Alfaplús, 1981. 359 p.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; PEIRÓ, J. M. Un método sociométrico de análisis de contenido: su aplicación a la investigación actual sobre generaciones. Anáislis y modificación de conduta, Valencia, 1978, 6, p. 222 y s.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; PEIRÓ, J. M.; MATEU, C. Estudio razonado de la bibliografía de A. R. Luria. Revista Historia de la Psicología, Valencia, 1980, 1, p. 59-88.
 • CARPINTERO CAPELL, H.; PEIRÓ, J. M.; QUlNTANILLA, l. El Anuario de Psicología (1969-1974). Un estudio estadístico y bibliométrico. Anuario de Psicología, 1977, 16, p. 25-34.
 • CARPINTERO CAPELL, H; GARCÍA MERITA, M. G. Una aproximación bibliométrica a la obra de James Olds (1922-1976). Revista Historia de Psicología, Valencia, 1980, 2, p. 215-242.
 • CARPINTERO CAPELL, H; MATEU, C.; PEIRÓ, J. M. El impacto de la obra de A. R. Luria en la comunidad científica actual. Revista Historia de Psicología, Valencia, 1980, 2, p. 171-198.
 • CARPINTERO CAPELL, H; MESTRE, M. V.: Psicólogos españoles: Juan Vicente Viqueira (1886-1924). Revista Historia de Psicología, 1982, 2, p. 133-156.
 • CARPINTERO CAPELL, H; MONTARA, L.; QUlNTANILLA, I. Comunicación científica en los congresos internacionales de psicología (I­XVI). Revista Historia de Psicología, 1982, 1, p. 43-62.
 • CARPINTERO CAPELL, H; PASTOR CARBALLO, R. Análisis de la Revista de Psicología General Aplicada (1946-1976). Revista Historia de Psicología, Valencia, 1980, 2, p. 199-214.
 • CARPINTERO CAPELL, H; PEIRÓ, J. M. Historia de la Psicología en España a través de sus revistas especializadas. Revista Historia de Psicología, Valencia, 1981, 2, p. 143-182.
 • CARPINTERO CAPELL, H; PÉREZ DELGADO, E.: PEIRÓ, J. M. Estudio prosopográfico de los «Autores Eminentes» para la Psicología. Revista Historia de Psicología, Valencia, 1981, 3, p. 247-270.
 • CARPINTERO CAPELL, H; TORTOSA, F.; PEIRÓ, J. M. Introducción a la Psicología europea en USA a través del American Journal of Psychology (1887-1945). Revista Historia de Psicología, Valencia, 1981, 4, p. 289-336.
 • CARPINTERO CAPELL, H; ZAMÓN, J. L. El Padre Manuel Barbado y su «Introducción a la Psicología Experimental». Revista Historia de Psicología, Valencia, 1981, 3, p. 189-224.
 • Cinco aventuras españolas. Madrid: Revista de Occidente, 1967. 246 p.
 • Comentario de un texto filosófico: Corazón y cabeza, de Ortega. En: ALARCOS, E. (et al). El comentario de textos. Madrid: Castalia, 1973, p. 432-467.
 • El pensamiento antropológico de Pedro Laín. Revista de Occidente, 1968, 65, p. 221-225.
 • Estudios sobre el método en Ortega. Revista de Occidente, 1968, 66, p. 321-327.
 • Generaciones y psicología. En: JOVER, J. M. (et al). Cambio generacional y social. Madrid: Kairós, 1978, p. 107-131.
 • Génesis y evolución de la psicología evolutiva. En: Homenaje al Dr. Don Juan Reglá Campistol. Valencia: [s.n.], 1975, Vol. II, p. 505-517.
 • Germain y su generación. Revista de Psicología General y Aplicada, 1981, 6, p. 1161 bis y ss.
 • Historia de la Psicología. Madrid: UNED, 1976.
 • Introducción a una historia definicional. En: JIMÉNEZ BURILLO, F. Psicología y medio ambiente. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1981, p. 17-32.
 • La Ciencia de la ciencia y la investigación psicológica en el mundo contemporáneo. Revista de Psicología General y Aplicada, 1977, 146, p. 409-424.
 • La psicología actual desde una perspectiva bibliométrica: Una introducción. Análisis y Modificación de Conducta, 1980, 11-12, p. 9-23.
 • La psicología de hoy. Cuadernos de Psicología, Bellaterra, 1976, 5, p. 5-19.
 • La psicología española: pasado, presente, futuro. Revista Historia de la Psicología, Valencia, 1980, 1, p. 33-58.
 • Los ensayistas contemporáneos. Ínsula, 1965, 224-225, p. 11-30.
 • MUÑOZ SABATÉ, L.; BAYER, R.; MUNNÉ, F. Introducción a la psicología jurídica. Prólogo de Heliodoro Carpintero. México: Trillas, 1980.
 • Notas históricas sobre el concepto de estímulo. En: PELENCHANO, V. Psicología estimular y modulación. Madrid. Marova, 1975, p. 13-31.
 • Pensamiento español contemporáneo. En: DIAZ PLAJA, G. Historia general de las literaturas hispánicas. Barcelona: Vergara, 1970. Vol. VI.
 • Positivismo e introspección. Revista de Psicología General y Aplicada, 1972, 118, p. 675-688.
 • Psicología General. Madrid: UNED, 1976.
 • Psicología y vida. Saitabi, 1974, 24, p. 1-12.
 • Reflexiones sobre el ensayo en España. Exilio, 1973, 2, p. 49-56.
 • Teoría psicológica y experiencia vital en Maine de Riran. Madrid: Facultad de Filosofía y Letras, 1970.
 • The introduction of Scientific psychology in Spain (1875-1900). En: WOODWARD W. and W. and ASH, M. G. (eds). The problematic science. Psychology in Nineteenth-Century Thought. Nueva York: Praeger, 1982, p. 255-275.
 • William James y la psicología conductista. Saitabi, 1972, 22, p. 1-12.
 • Wundt y la Psicología en España. Revista Historia de Psicología, Valencia, 1981, 1, p. 37-56.
 • Xavier Zubiri y la doctrina de la inteligencia sentiente. Exilio, 1972, 1, p. 61-78.
Sobre Heliodoro
 • PEZ QUINTÁS, A. Filosofía española contemporánea. Temas y autores. Madrid: B.A.C., 1970, p. 702.
facultat de filosofia - Ramon Llull