filosofiacatalana.cat

Galcerán Casanach

Nascut en la segona mitat del segle XV, va ser natural del Vallés, diòcesi tarragonina, i va vestir l’hàbit carmelità al convent de Tarragona. Va ser prior d’uns quants convents de la seva Orde i en el Capítol celebrat a Saragossa el 1516 va ser escollit provincial de Catalunya, com a successor del mestre Pedro Ros. Expert teòleg, va obtenir el magisteri en aquesta disciplina i en condició de tal va assistir als Capítols Generals de Venècia (1524) i de Pàdua (1532). L’11 de febrer de 1534 va ser creat bisbe crisopolità, titular de Macedònia, i sufragani del bisbe de Mallorca. Durant els tres anys que va residir en aquesta diòcesi va haver de fer front a les moltes dificultats eclesiàstiques i civils que pesaven sobre aquell bisbat. La seva mort va tenir lloc el 1537, i fou sepultat a l’església del cenobi maioricense. Autor de diversos escrits, va sobreeixir dins de l’Orde com a comentarista del Doctor Angèlic.


Escrits de Galcerán
 • De indulgentiis librum unum. Ms.
 • De Sacramento Eucharistiae. Tractatum. Ms.
 • In libro IV. Sententiarum. Commentaria. Ms.
 • In libros nonnullos Sacrae Scripturae commentaria. Ms.
Sobre Galcerán
 • CASSANAT, A. Parad iso Carmelit. Decoris. [S.l.: s.n., s.a.], Cap. 298, p. 357.
 • DANIEL DE LA VIRGEN MARÍA. Speculum Carmelitanum. Amberes, 1680, Vol. II, p. 921, n. 3220.
 • HURTER, H. Nomenclator Literarius Theologiae Catholicae. Innsbruck: [s.n.], 1903-1913, Vol. IV, n. 454.
 • Libro de actas de los capítulos provinciales de los PP. Carmelitas descalzos de Cataluña. Años 1469-1566. Ms. Barcelona. Bib. Prov. Universitaria, n. 1039, fol. 98 v.
 • LLAMAS-MARTÍNEZ, E. Teólogos carmelitas españoles pretridentinos. En: Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología Española, 1967, Vol. III, p. 361-393, p. 389 y ss.
 • LLAMAS-MARTÍNEZ, E. Orientaciones sobre la historia de la teología española en la primera mitad del siglo XVI (1500-1550). En: Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología Española, 1967, Vol. I, p. 95-174, p. 155.
 • VILLIERS, C. Bibliotheca carmelitana. Roma: Colegio S. Alberti, 1927, Vol. I, col. 533 s. Vol. II, col. 910.
facultat de filosofia - Ramon Llull