filosofiacatalana.cat

Jacinto Díaz

Va néixer al començament del segle XIX a Vallforguina (Barcelona). Va fer els seus estudis a la Universitat de Cervera i, després de rebre els graus de llicenciat i doctor en dret civil i canònic, va ser professor per algun temps de les matèries esmentades en aquella Universitat, i passà més tard com a catedràtic titular a les Universitats de Sevilla i Barcelona. Va ser a més bon coneixedor de les llengües clàssiques grega i llatina, sobre les literatures de les quals va escriure diversos i erudits treballs, així com una Història de la Filosofia Grega que li va obrir les portes de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la que va ser membre numerari. Després de la seva jubilació de les tasques docents, va vestir l’hàbit benedictí al monestir de Montserrat, on es va retirar. Va morir a Sant Vicenç de Sàrria (Barcelona) el 24 de desembre de 1885.


Escrits de Jacinto
 • Biografía o panegírico de D. Ramón Lázaro de Dou y Bassols Último cancelario que fué de la Universidad de Cervera. Leído en la Academia de Buenas Letras, 11 y 25 de febrero de 1870. Barcelona: Impr. Barcelonesa, 1870. 73 p.
 • Biografía o panegírico de D. Ramón Lázaro de Dou y Bassols Último cancelario que fué de la Universidad de Cervera. Leído en la Academia de Buenas Letras, 11 y 25 de febrero de 1870. Barcelona, 1885.
 • Breve tratado sobre la pronunciación griega. Barcelona: J. Oliveres, 1864. 32 p.
 • Breves consideraciones arqueológicas sobre la derruida iglesia de San Miguel. [s.a.].
 • Compendio de historia de la literatura griega. Barcelona: Impr. del Diario, 1866.
 • Compendio histórico de la literatura latina. 2ª ed. Barcelona: Juan Olivares, 1857. VIII, 275 p.
 • Compendio histórico de la literatura latina. 3 ª ed. Barcelona: Diario de Barcelona, 1866. XII, 352 p.
 • Compendio histórico de la literatura latina. 4ª ed. Barcelona: Diario de Barcelona, 1876. XV, 352 p.
 • Cuestión filológica. Sevilla: La Andalucía, 1864. 7 p.
 • Diálogo sobre una inscripción de los Claustros de la catedral de Barcelona. Barcelona: Impr. Barcelonesa, 1887. 16 p.
 • Diálogos de literatura y lengua latinas que tiene. por base trozos sacados de los autores clásicos. Barcelona: Tomás Gorchs, 1849. 64 p.
 • Diálogos sobre literatura y lengua latinas. Barcelona: Tomás Gorchs, 1849. XI, 283 p.
 • Diálogos sobre literatura y lengua latinas. 2ª ed. Barcelona: Impr. El Diario, 1879. 288 p.
 • Discurso sobre el lugar que ocupaba junto a Lérida el campamento de César cuando éste vino a combatir a Petreyo y Afranio, generales de Pompeyo. En: Memorias de la Real Academia de Buenas Letras. [s.a.] Tomo II, p. 268.
 • Historia de la Filosofía Griega Antigua. Obra inédita.
 • Historia de la literatura griega. Barcelona: Impr. del Diario, 1865. 2 vols.
 • Lecciones de literatura latina. Barcelona: Tomás Gorchs, 1848. XI, 283 p.
 • Lecciones de literatura latina. Barcelona: Tomás Gorchs, 1871.
 • Memoria sobre el verso 899 del Libro VI de «La Eneida» de Virgilio. Leída en la Academia de Buenas Letras el 13 de enero y 3 y 24 de febrero de 1860. [s.a.].
 • Memoria sobre los poetas griegos Anacreonte y Simónides. Leída en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona el 16 de diciembre de 1859. [s.a.].
 • Oración inaugural que en la solemne apertura de estudios de esta Universidad de 1847-1848 dijo el Dr. D. ... sobre la utilidad de la lengua latina. Barcelona: Impr. de T. Corchs, 1847.
Sobre Jacinto
 • ELÍAS DE MOLINS, A. Bibliografía de escritores y artistas catalanes del siglo XIX. Barcelona: Impr. Fidel Giro, 1889-1895, Vol. I, s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull