filosofiacatalana.cat

Miguel Ferrer

Va néixer a Palma de Mallorca el 20 de novembre de 1770, i ja havia cursat filosofia i teologia a la Universitat de Palma i defensat conclusions públiques quan l’11 de març de 1790 vestí l’hàbit trinitari al convent de Sancti Spiritus de la seva ciutat natal. Molt inclinat als estudis lul·lians, el 20 de juliol de 1795 era nomenat catedràtic de filosofia lul·lista a la Universitat palmesana, encara que pocs mesos després feia oposicions per a lector de filosofia i teologia a Barcelona, i el 1806 es trobava a València, on va defensar públicament conclusions. Al marge de les seves activitats científiques, va ser prior del convent de Palma, i va col·laborar en la fundació del convent de Trinitàries de Mallorca. Va morir en la seva ciutat natal el 1857.
Ferrer és un representant tardà i solitari del lul·lisme puixant en altre temps que publica la seva obra lustres després de la mort, el 1791, de l’últim representant lul·lista, Antonio Raimundo Pasqual, i de que el cercle maguntí del lul·lisme europeu hagués donat a l’estampa la seva última producció el 1771.


Escrits de Miguel
 • Ave María. Sancta Trinitas unus Deus. Palma de Mallorca: Amorós, 1806, 151 p.
 • Avisos y oraciones para ayudar al bien morir. Palma de Mallorca, 1814.
 • Devocionario de la Trinidad. 5.ª ed. Buenos Aires, 1938.
 • Devocionario de la Trinidad. 4.ª ed. Palma de Mallorca, 1812.
 • Dialogus inscriptus, Terentiana imitatio ad Grammaticos latinos, Dialecticos et Rhetoricos admodum utilis. Valencia: Juan Mey, 1562.
 • Gramática breve y acentuada. Palma de Mallorca, 1822.
 • La Lluna Patriótica Mallorquina. Palma de Mallorca, 1813.
 • Manuale Theologique. Palma: Miguel Domingo, 1811. 96 p.
 • Método de latinidad. Palma de Mallorca, 1814.
 • Metodo y art molt breu, en romanç, y molt clar pera aprendre la Gramatica de la llengua latina. Reimpresión. Lérida: Miguel Prats, 1578. 64 fols.
 • Metodo y art molt breu, en romanç, y molt clar pera aprendre la Gramatica de la llengua latina. Lérida: Pedro de Ribes y Juan de Vilanova, 1572. 64 fols.
 • Misterios del santísimo rosario. Palma de Mallorca, 1814.
 • Novena y corona de la Mare de Deu deIs Dolors. Palma, 1795.
 • Novena y corona de la Mare de Deu deIs Dolors. Barcelona: Piferrer, 1795.
 • Philosophiae elementa academicos in usus expeditur secundum Illuminatum... B. Raymundi Lullium. Barcelona: F. Piferrer, 1795, 30 p.
 • Reglas y oraciones para la meditación, confesión y bien morir y vivir en la devoción de la Santísima Trinidad. Valencia: Viuda de Agustín Laborda, 1806. 64 p.
 • Sermón de la Virgen Mártir Santa Agueda. Palma de Mallorca: Salvador Savall, 1794. 36 p.
 • Setenari de N. S. de la Pietat. Palma de Mallorca: Guasp, 1798.
 • Summa de lógica. Palma de Mallorca: Salvador Savall, 1801.
 • Summa de retorica. Palma de Mallorca. (Principios del siglo XIX), 149 p.
 • Trisagi o corona de la Santlslma Trinidad. Palma de Mallorca, 1833. 16 p.
 • Trisagi o corona de la Santlslma Trinidad. Barcelona: Piferrer, 1795.
 • Vida del Salvador segun los Evangelios de Cuaresma. Palma de Mallorca, 1810-1812, 2 vols.
Sobre Miguel
 • ANTONIO DE LA ASUNCIÓN. Diccionario de escritores trinitarios de España y Portugal. Roma: Fernando Klinbub, 1898-1899, Vol. I, p. 305-307.
 • BOVER ROSELLÓ, J. M. Biblioteca de escritores baleares. Palma de Mallorca: P. J. Gelabert, 1868, Vol. I, p. 285-290.
 • BOVER ROSELLÓ, J. M. Memoria biográfica de los mallorquines que se han distinguido en la antigua y moderna literatura. Palma de Mallorca: Juan Guasp Pascual, 1842, p. 110-113.
 • CARRERAS ARTAU, T. Estudios filosóficos. Barcelona: C.S.I.C., Instituto Luis Vives de Filosofía, 1966-1968, Vol. II, p. 383.
 • FRAILE, G. Historia de la filosofía española. Madrid: B.A.C., 1971, Vol. II, p. 61.
 • MUÑOZ DELGADO, V. Lógica hispanoportuguesa hasta 1600 (Notas bibliográfico-doctrinales). En: Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología Española, 1967, Vol. IV, p. 96.
 • ROGENT, E.; DURÁN, E. Bibliografia de les impressions lul-lianes. Barcelona: Instituto d'Estudis Catalans, 1927, nº. 391.
 • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Imprenta Verdaguer, 1836, s.v.
 • XIMENO, V. Escritores del reyno de Valencia chronologicamente ordenados desde el año 1238 hasta el de 1748. Valencia: José Dolz, 1747-1749, Vol. I, p. 163.
facultat de filosofia - Ramon Llull