filosofiacatalana.cat

José Hernández

(1639-1714) « Orador elocuentísimo, uno de los religiosos franciscanos más sabios que ha tenido esta Provincia, insigne filósofo y gran teólogo », en l'opinió de J. M. Bover, va néixer a Maó el 1639, i en una data que no hem pogut precisar, va vestir l'hàbit de l'Ordre, dins de la qual va ser per dues vegades lector jubilat, definidor, custodi i guardià del convent de Sant Francesc d'Assís de Palma; també va ser consultor i qualificador del Sant Ofici.

Va ser gran coneixedor de la doctrina d'Escot, que va defensar amb lluïment en el capítol general celebrat a Toledo el 1682, i gran admirador i estudiós de la doctrina del Doctor Il·luminat, per la qual cosa el Consell Balear, en sessió del 14 d'agost de 1688, el va nomenar postulador de la causa de canonització del Beat Ramon Llull, a l'efecte de la qual es va traslladar a Roma, i romangué a la Ciutat Eterna dos anys, durant els quals va presentar personalment -segons el testimoniatge del pare F. Bordoy en la seva Crònica Seràfica de la Santa Província de Mallorca...- dos memorials, un al Summe Pontífex Alexandre VIII i un altre a la Sagrada Congregació del Sant Ofici propugnant la causa de canonització de Llull. Però finalment va haver de tornar a la seva illa sense haver aconseguit l'objectiu del seu viatge. També se sap que va escriure -sempre segons el testimoniatge de Bordoy- set llibres i diversos tractats teològics i expositius sobre les sentències de Llull que va presentar al definitori el 1689, i que van quedar en la llibreria del seu convent amb totes les llicències per imprimir-se; per aquests escrits va ser premiat el seu autor amb el títol i honors de pare de província. Va morir a Palma de Mallorca el 23 d'abril de 1714.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits d'Hernández
  • Censura. Mallorca, 29 de agosto de 1696. En: Llinás, R. Sermón del cíngulo del Angélico Maestro Santo Tomás de Aquino. Mallorca, 1696. Preliminares.
  • Censura. Mallorca, 29 de junio de 1695. En: Ferrando, J. A. Sermón panegírico del B. Raymundo Lulio... Mallorca, 1695. Preliminares.
  • Compendio de las cuatro sentencias del iluminado doctor y mártir de Jesucristo el B. Raimundo Lulio, con exposiciones y comentarios. Ms., En el convento franciscano de Palma. 
  • Controversiae de potestate et auctoritate Ecclesiae, Papae et consiliorum, per José Hernández, Majoricae elaboratae et inchoatae diae 11 Septembris 1679. Ms., En el convento de Montesión.
  • Discursos varios sobre la persona, doctrina y estado de la causa del iluminado doctor y mártir de Cristo Raimundo Lulio, trabajados por el P. Fray José Hernández. religioso observante, síndico de la causa. Ms., En el convento de Montesión.
Sobre Hernández
  • BORDOY, F. Crónica Seráfica de la Santa Provincia de Mallorca de la regular observancia de N. S. P. San Francisco: en que se da noticia de su origen, fundación de sus conventos y de los varones ilustres que han florecido en ella, en sus tres órdenes. Escrita por el R. P. F. ... año 1814. Ms., 778 p. 
  • BOVER ROSELLÓ, J. M. Biblioteca de escritores baleares. Palma de Mallorca: P. J. Gelabert, 1868, Vol. I, p. 387. 
  • SIMÓN DÍAZ, J. Bibliografía de la literatura hispánica. Madrid: C.S.I.C., 1959-1973, Vol. XI, p. 493 y s.
facultat de filosofia - Ramon Llull