filosofiacatalana.cat

Ramon Llull


Principals edicions de l’obra de Llull

✓ Anthologie poétique, ed. i trad. Armand Llinarès (1998)
✓ Antología de Ramón Llull, ed. Miquel Batllori (1961), 2 vols.
✓ Das Leben des seligen Raimund Lull, Die Vita coëtanea und ausgewählte Texte zum Leben Lulls aus seinen Werken und Zeitdokumenten, ed. i  trad.  Erhard-Wolfram (1964)
✓ Doctor Illuminatus. A Ramon Llull Reader, ed. i trad. Anthony Bonner i Eve Bonner (1993)
✓ L'Arbre de Philosophie d'Amour, Le Livre de l'Ami et de l'Aimé, et Choix de textes philosophiques et mystiques, ed. i trad. Louis Sala-Molins (1967)
✓ Obra Escogida, ed.  Miquel Batllori, trad. Pere Gimferrer (1981)
✓ Obras de Ramón Lull, ed. Jeroni Rosselló (1901-1903), 3 vols.
✓ Obras Literarias, ed. Miquel Batllori i Miguel Caldentey (1948)
✓ Obras rimadas de Ramon Llull, ed. Jeroni Rosselló (1859)
✓ Obres essencials, ed. Joaquim Carreras i Artau, Miquel Batllori, Tomàs Carreras i Artau i Jordi Rubió i Balaguer (1957-1960), 2 vols.
✓ Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316), ed. Anthony Bonner (1989), 2 vols.
✓ Poesies, ed. Josep Romeu i Figueras (1958, reed. 1988)
✓ Poesies, ed. Ramon d'Alòs-Moner (1925)
✓ Ramon Llull, Die Kunst sich in Gott zu verlieben, ed. i trad. Erika Lorenz (1985)
✓ Raymundi Lulli, Opera omnia, ed. Iu Salzinger, 8 vols. (1721-1742, reimpressió 1965)
✓ Selected Works of Ramon Llull (1232-1316), ed. i trad. Anthony Bonner (1985), 2 vols.

Sobre Llull

✓ Alemany, Rafael; Martos, Josep Lluís, “Llull en el Tirant lo Blanc: entre la reescriptura i la subversió”, Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1998)
✓ Badia, Lola; Bonner, Anthony. Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària (1988)
✓ Badia, Lola, La narrativa segons Llull: relats instructius de difusió universal (1990)
✓ Badia, Lola, Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull (1992)
✓ Badia, Lola, “The Language of Ramon Llull and his Literary Work”, Catalònia (1995)
✓ Badia, Lola, “La ciència a l'obra de Ramon Llull”. En: La ciència en la història dels Països Catalans, I. Dels àrabs al renaixement (2004) ✓Batllori, Miquel, Introducción a Ramón Llull (1960)
✓ Batllori, Miquel; Hillgarth, Jocelyn N., Vida de Ramon Llull. Les fonts escrites i la iconografia coetània (1982)
✓ Batllori, Miquel, Ramon Llull i el lul·lisme (1993)
✓ Batllori, Miquel, Il Lullismo in Italia. Tentativo di sintesi (2004)
✓ Benhamamouche, Fatma, ”Llull y su empresa islámica”, Quaderns de la Mediterrània (2008)
✓ Bonillo, Xavier, “Els exemples del paradís i de l'infern del Llibre de meravelles de Ramon Llull”, Studia Luliana (2004)
✓ Bonillo, Xavier, "L'estructura dels llibres del Paradís i de l'Infern al Fèlix de Ramon Llull", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI (2005)
✓ Bonner, Anthony, ”Ramon Llull”, Catalònia (1988)
✓ Bonner, Anthony; Ripoll, Maria Isabel, Diccionari de definicions lul·lianes / Dictionary of Lullian Definitions (2002)
✓ Bonner, Anthony, The Art and Logic of Ramon Llull (2007)
✓ Bordoy, Antoni, ”Ramon Llull y la crítica al averroísmo cristiano”, Taula 37 (2002)
✓ Colom, Miquel, Glossari general lul·lià (1982-1985), 5 vols.
✓ Eco, Umberto, La ricerca della lingua perfetta (1993)
✓ Fidora, Alexander, “Noch einmal ‘Arbor scientiae’ oder ‘Arbre de sciencia’”, Faventia (2003)
✓ Fragnière, Gabriel, Ramon Llull, ou les premiers jalons d'une Europe tolérante (1995)
✓ Friedlein, Roger, Der Dialog bei Ramon Llull. Literarische Gestaltung als apologestische Strategie (2004)
✓ Galmés, Salvador, Escrits sobre Ramon Llull (1990)
✓ Galmés de Fuentes, Álvaro, Ramón Llull y la tradición árabe (1999)
✓ Gayà, Jordi, Raimondo Lullo. Una teologia per la missione (2002)
✓ Gisbert, Eugènia, “Metaforice loquendo: de l'analogia a la metàfora en els Començaments de medicina de Ramon Llull”, Studia Lulliana (2004)
✓ González-Casanovas, Roberto J., The Apostolic Hero and Community in Ramon Llull's “Blanquerna”. En: A Literary Study of a Medieval Utopia (1995)
✓ González-Casanovas, Roberto J., La novela ejemplar de Ramón Llull: interpretaciones literarias de la misión (1998)
✓ Hames, Harvey, J., The Art of Conversion. (2000)
✓ Hillgarth, Jocelyn N., Ramon Llull i el naixement del lul·lisme (1998)
✓ Hillgarth, Jocelyn N., Diplomatari lul·lià: documents relatius a Ramon Llull i a la seva família (2001)
✓ Johnston, Mark D., “The Natural Rhetoric of Ramon Llull”. En: Proceedings of the Illinois Medieval Association (1986)
✓ Johnston, Mark D., The Spiritual Logic of Ramon Llull (1987)
✓ Johnston, Mark D., “The Good Upbringing of Ramon Llull's Blanquerna: Appropriation and Misrecognition as Social Reproduction”. En: Essays in Medieval Studies (1995)
✓ Johnston, Mark D., The Evangelical Rhetoric of Ramon Llull. Lay Learning and Piety in the Christian West around 1300 (1996)
✓ Lohr, Charles, “The new Logic of Ramon Llull”, Enrahonar (1992)
✓ Llinarès, Armand, Raymond Lulle. Le majorquin universel (1983)
✓ Martín, Llúcia, La tradició animalística en la literatura catalana medieval (1996)
✓ Martín, Llúcia, “On pus escura és la semblança, pus altament entén l'enteniment qui aquella semblança entén. Ramon Llull i el didactisme cientificoteològic del Llibre de meravelles”, Randa (2003)
✓ Moreno Rodríguez, Felipe, La lucha de Ramon Llull contra el averroísmo entre los años 1309-1311 (1982)
✓ Nieto, Agustí, “Ramon Llull i la ciència medieval”, Ars Brevis (1998)
✓ Perarnau, Josep, Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic,  2 vols. (1982)
✓ Perarnau, Josep, “La traducció castellana medieval del Llibre de meravelles de Ramon Llull”, Arxiu de Textos Catalans Antics (1985)
✓ Pereira, Michela, The Alchemical Corpus Attributed to Raymond Lull (1989)
✓ Pindl-Büchel, Theodor, Ramon Lull und die Erkenntnislehre Thomas le Myésiers (1992)
✓ Platzeck, Erhard-Wolfram, Raimund Lull, sein Leben, seine Werke, die Grundlagen seines Denkens (Prinzipienlehre) (1962-1964), 2 vols.
✓ Pring-Mill, Robert D. F., El microcosmos lul·lià (1961, reed. 2006)
✓ Pring-Mill, Robert D. F., Estudis sobre Ramon Llull (1991)
✓ Riquer, Martí de, Història de la literatura catalana. Part antiga, I (1964)
✓ Rubio, Josep E., Les bases del pensament de Ramon Llull. Els orígens de l'Art lul·liana (1997)
✓ Rubió i Balaguer, Jordi, Ramon Llull i el lul·lisme. En: Obres de Jordi Rubió i Balaguer, II (1985)
✓ Sala-Molins, Louis, La philosophie de l'amour chez Raymond Lulle (1974) ✓Sansone, Giuseppe E., “Ramon Llull narratore”, Revista de Filología Española (1960)
✓ Santamaría, Álvaro, Ramon Llull y la Corona de Mallorca. Sobre la estructura y elaboración de la “Vita Raimundi Lulli” (1989)
✓ Taylor, Barry, “Some Complexities of the Exemplum in Ramon Llull's Llibre de les bèsties”, The Modern Language Review (1995)
✓ Vega, Amador, Ramon Llull y el secreto de la vida (2002)
✓ Vidal, Josep M., ”El context de Ramon Llull, Topica et typica”, Ars Brevis (1998)
✓ Wyllie i Fidora, “Ramon Llull i el tractat De fallaciis del pseudo T. d'Aquino”, Enrahonar (2009)
✓ Yates, Frances, Assaigs sobre Ramon Llull (1985)
✓ Yates, Frances, Ensayos reunidos. I. Lulio y Bruno; II. Renacimiento y Reforma; la contribución italiana (1990), 2 vols.
✓ Zink, Michel, La subjectivité littéraire. Autour du siècle de saint Louis (1985)

Tesis doctorals

Bonillo Hoyos, Xavier, Edició crítica i estudi dels llibres I, II, IX i X del “Llibre de Meravelles” de Ramon Llull (2007)

Enllaços

Base de dades Ramon Llull. Centre de documentació Ramon Llull (UB)
Ramon Llull (vida y obras)
Ramon Llull (centro Cervantes: obras)
Raimundus Lullus Institut (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg)

facultat de filosofia - Ramon Llull