filosofiacatalana.cat

Guillem de Rubió

(Vilafranca del Penedès?, c. 1295 - c. 1335). Franciscà i teòleg. Prengué l'hàbit al convent de Sant Francesc el Gran de Barcelona i anà a estudiar a París, on el trobem el 1320 assistint a les classes de l'escotista Francesc de Marchia. Sabem que arribà a ser ministre provincial d'Aragó (1330-1334), ja que consta com a tal el 1333 i assistí al capítol general d'Assís el 1334, on s'aprovà la seva obra de comentari a les Sentències. De la seva vida, però, res no en sabem de cert, excepte que el 1335 ja no era provincial. Conegut com a autor d'aquestComentarium in libros Sententiarum (1333; editada a París en dos volums el 1517 i 1518 amb el títol: Disputationem in quattuor libros Magistri Sententiarum), presentada i aprovada per l'esmentat capítol general, la seva opinió no se subjecta a cap escola, tot i que manifesta estar a prop de l'escotisme i no és aliè a les desapareguts. Teològicament, es manifesta obertament immaculista, com tants altres framenors catalans. A finals del s. xiv i en ambient català, s'empra “sua summa intitulata Arca theologiæ, libro IIII, capitulo XIX, quæstione I et II”, que si no és el Commentarium, seria una obra desconeguda.

[Agustí Boadas i Llavat - Josep Martí i Mayor, Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya]


Sobre Guillem de Rubió

✓ Lluís M. Farré, “La concepció Immaculada de la verge segons fra Guillem Rubió”, AST (1931)
✓ Revista Franciscana (1959)
✓ Evangelista Vilanova, “El passat teològic en l'Església Catalana”, Actes del I Congrés d'Història de l'Església Catalana, Solsona (1993)
✓ C. Rubert Candau, “Fr. Guillermo Rubió o.f.m. Apuntes bio-bibliográficos-doctrinales”, AIA (1928)
✓ J. Rubert Candau, “Guillermo Rubió y la teoría de la intuición”, Investigación y progreso (1945); 
✓ J. Rubert Candau, La filosofía del siglo XIV a través de Guillermo Rubió (1952)
✓ A. Braña Arrese, De Immaculata Conceptione B. V. Mariæ secundum theologos hispanos sæculi XIV (1950)
✓ J. de Puig, “La Brevis Compilatio, Utrum beata et intemerata Virgo Maria in peccato originali fuerit concepta. Edició i estudi”, ATCA (1983)

facultat de filosofia - Ramon Llull