filosofiacatalana.cat

Ramon Sabiüda

De la vida de Ramon Sibiuda sabem ben poc. Ignorem l'any i el lloc de naixement. El seu cognom i algunes característiques de la Scientia libri creaturarum sive libri naturae et scientia de homine, la seva gran i única obra coneguda, apunten a Catalunya, el nord de Catalunya. En tot cas, la Corona d'Aragó fou el marc social, cultura i polític de la seva vida. La seva formació era extensa i profunda: fou mestre en arts, teologia i medicina i llicenciat en dret canònic. Era capellà secular i exercí el magisteri a l’Estudi General de Tolosa, en la facultat d’arts (des d’abans de 1428) i  en la de teologia (almenys des de 1434). Exercí tres vegades (1429, 1434, 1435) el càrrec de rector de la Universitat. Morí l’any 1436, a Tolosa de Llenguadoc.

La seva única obra coneguda és Scientia libri creaturarum sive libri naturae et scientia de homine, anomenat freqüentment Theologia naturalis. Aquest llibre fou redactat entre els anys 1434 i 1436 i  tingué una bona difusió arreu d'Europa, tal com ho certifiquen els nombrosos manuscrits conservats, les traduccions i edicions d'aquesta obra. El Liber creaturarum fou traduït dos cops al francès, al flamenc (Verboort, segle XVI), a l’alemany almenys alguns capítols (Keller, s. XVI), a l’anglès (s. XVII) i darrerament al castellà i al català. N’hi ha hagut també diverses antologies, refoses o síntesis. L'autor d'una de les traduccions al francès fou Michel de Montaigne (1533-1592). Montaigne és també l'autor d'una Apologia de Ramon Sibiuda, obra que té molt a veure amb la fama que assolí Sibiuda en els segles XVI-XVIII.

El llibre de les criatures s'inscriu en la tradició lul·liana: Sibiuda argumenta filosòficament a favor de la cosmovisió cristiana, sense fer ús, però, de l'element nuclear de Llull, la seva Art. Esporgarà també de Llull, tot allò que pugi semblar més radical, sospitòs d'heterodòxia.

[Jaume Mensa i Valls]


Escrits de Sabiüda

Edició i traduccions  

Text llatí:  

Raimundus Sabundus: Theologia naturalis seu Liber Creaturarum. E. de F. Stegmüller, Stuttgart, 1966.  

Jaume de Puig, el màxim especialista actual en l'obra de Sibiuda, està preparant des de fa temps, l'edició crítica del Liber creaturarum. Esperem que ben aviat pugi culminar aquest projecte.  

Traducció al català:  

Ramon Sibiuda, El llibre de les criatures. Edició i traducció de Jaume de Puig (Textos Filosòfics, 64), Barcelona, Edicions 62, 1992 (pròleg i capítols 1-222).    

Ramon Sibiuda, Llibre de l’home caigut i redimit (= Llibre de les criatures, c. 223-330). Introducció i traducció de Jaume de Puig (Clàssics del Cristianisme, 55), Barcelona, Editorial Proa, 1994.

Sobre Sabiüda

Eusebi Colomer, L'humanisme als Països Catalans: Sibiuda, Turmeda i Vives, dins «Anvari de la Societat Catalana de Filosofia», 2 (1988), 23-44.  

Alexander Fidora, La relación entre Teología y Antropología filosófica en el «Liber creaturarum» de Ramón Sibiuda, dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 8 (2001), 177-186.  

Alexander Fidora, Antrolopologia i teologia al «Liber creaturarum» de Ramon Sibiuda i la seva influència en Leibniz, dins Què és l'home? Reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana. Actes de les Jornades Internacionals celebrades a la Universitat Internacional de Catalunya els dies 5 i 6 de març de 2004. Coordinació: Josep Corcó, Alexander Fidora, José Olives Puig, Jordi Pardo Pastor, Barcelona, Prohom Edicions, 2004, 203-226.  

José L. Fuertes Herreros, La ciencia del verdadero conocimiento y del verdadero amor en el «Liber creaturarum»  (Libro de las criaturas) de Ramón Sibiuda (†1436), dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 14 (2007), 63-78.  

Beatriz González, La tercera vía: La antropología política de Raimundo Sibiuda, dins Res publica: revista de la historia y del presente de los conceptos políticos, 18 (2007), 323-334.  

Michael de Montaigne, Apologia de Ramon Sibiuda. Edició de Pere Lluis, traducció de Jaume Casals (Textos Filosòfics, 6), Barcelona, Editorial Laia, 1982  

Ramon Pou i Rius, La antropología del «Liber creaturarum» de Ramón Sibiuda, dins «Analecta Sacra Tarraconensia», XLII (1969), 211-270.  

Jaume de Puig, Escriptura i actitud humanística en el «Liber creaturarum» de Ramón Sibiuda (†1436), dins «Revista Catalana de Teologia», 3/1 (1978), 127-152.  

Jaume de Puig, Sibiuda, Ramon, dins Gran Enciclopèdia Catalana, XIII, Barcelona 1979, 573.  

Jaume de Puig, Cinc documents tolosans sobre Ramon Sibiuda, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 10 (1991), 298-302.  

Jaume de Puig, Deu anys d’estudis sobre Ramon Sibiuda, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 1 (1982), 277-289;   

Jaume de Puig, Valoració crítica del pensament de Ramon Sibiuda al llarg del temps, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 9 (1990), 275-368;  

Jaume de Puig, Complements a la valoració crítica del pensament de Sibiuda al llarg dels temps, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 10 (1991), 358-390.   

Jaume de Puig, La filosofia de Ramon Sibiuda (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, XXIII), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1997.  

Jaume de Puig, Els estudis sobre Ramon Sibiuda, dins Tomàs Carreras i Artau, Joaquim Carreras i Artau, Història de la filosofia espanyola. Filosofia cristiana del segle XIII al XV. I. Edició facsímil. Estudis preliminars a cura de Pere Lluís Font, Jaume Mensa, Jaume de Puig, Josep M. Ruiz Simon, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans; Girona, Diputació de Girona, 2001, p. 59-69.  

Jaume de Puig, Les sources de la pensée philosophique de Ramon Sibiuda, París, Champion, 1994.  

Jaume de Puig, Ambigüitats i paradoxes sibiudanes, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2009.  

Jaume de Puig, Ramon Sibiuda, lector de Bernat Metge?, dins Què és l'home? Reflexions antropològiques a la Corona d'Aragó durant l'Edat Mitjana. Actes de les Jornades Internacionals celebrades a la Universitat Internacional de Catalunya els dies 5 i 6 de març de 2004. Coordinació: Josep Corcó, Alexander Fidora, José Olives Puig, Jordi Pardo Pastor, Barcelona, Prohom Edicions, 2004, 227-252  

José L. Sánchez Nogales, Camino del hombre a Dios: la teología natural de R. Sibiuda,Granada, Facultad de Teología, 1995.

facultat de filosofia - Ramon Llull