filosofiacatalana.cat

Pere Tomàs

(c. 1280 - c. 1347). Franciscà i pensador. Doctor strenuus et invincibilis. D'origen segurament català, sembla que vingué a l'orde cap a voltants del 1300 i estudià a París —potser directament amb sant Joan Duns Escot com tants d'altres catalans—, on es doctorà en teologia. Exercí molts anys de lector a l'estudi general del convent de Sant Francesc el Gran de Barcelona (ja el 1322 i també el 1345). L'obra més antiga és les seves Formalitates ad mentem Scoti (1326). El seu escrit immaculista, dedicat a l'infant Joan, fill de Jaume ii d'Aragó, De innocentia Virginis Mariæ (1327) —també conegut com De conceptu Beatæ Virginis Mariæ—, fou enviat després a Joan xxii i és un dels primers tractats del tema. Té escrits: De esse intellectuali, diverses sèries de Quæstiones i un opuscle referent a les llagues de sant Francesc. Altres homònims són: un canonge de Saint‑Flour; altre, menoret gallec, empresonat a Avinyó el 1336; un veguer i jutge de Sault; i un altre carmelità, sant Pere Tomàs, patriarca de Constantinoble.

[Agustí Boadas i Llavat - Josep Martí i Mayor, Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya]


Escrits de Pere Tomàs

✓ Formalitates ad mentem Scoti (1326)
✓ De innocentia Virginis Mariæ (1327)

Sobre Pere Tomàs

✓ M. R. Hooper i E. M. Buytaert, Petrus Thomae: Quodlibet, Saint Bonaventure-Lovaina-Paderborn (1957)
✓ Fèlix Torres Amat, Memorias para ayudar a forma un diccionario crítico de los escritores catalanes (1836) 
✓ G. E. Mohan, “Petrus Thomae on the Stigmata of St. Francis”, Franciscan Studies (1948)  
✓ P. Martí de Barcelona, “Fra Pere Tomàs (s. xiv), Doctor Strenuus et Invincibilis”, Estudis Franciscans (1927) 
✓ A. Braña Arrese,, De Immaculata Conceptione B. V. M. secundum theologos hispanos sæculi XIV (1950)
✓ Ignatius Brady, “The Development of the Doctrine on the Immaculate Conception in the Fourteenth Century after Aureoli”, Franciscan Studies (1955)
✓ Ignatius Brady, “The Later Years of Petrus Thomae OFM”, Studia mediaevalia et mariologica P. Carolo Balic OFM septuagesimum explenti annum dicata (1971) 
✓ E. M. Buytaert, “The Scholastic Writings of Petrus Thomae”, dins Theologie in Geschichte und Gegenwart: Michael Schmaus zum sechzigster Geburtstag (1957) 
✓ G. G. Bridges, Identity and Distinction in Petrus Thomae OFM, Saint Bonaventure (1959) 
✓ C. H. Lohr, “New Material Concerning Franciscus de Marchia Quæstiones super Metaphysicam", Antonianum (1971) 
✓ P. T. Stella, “"Res generabilis simplex est": il radicalismo antiilemorfico di Tommaso Barnegy e Giacomo di Carseto nella recensione di Pietro Tomás (Thomae)”, Salesianum (1976) 
✓ J. Baucells Reig, “Documentación franciscana en el Archivo Capitular de Barcelona”, AIA (1980)
✓ H. Santiago-Otero & K. Reinhardt, Pedro Martínez de Osma y el método teológico. Edición de algunos escritos inéditos, Medievalia et Humanistica (1987) 
✓ S. D. Dumont, “The Univocity of the Concept of Being in the Fourteenth Century: II. The De ente of Peter Thomae”, Mediaeval Studies (1988) 
✓ S. D. Dumont, "The Scotist of Vat. lat. 869", Archivum Franciscanum Historicum (1988) 
✓ A. Maierù, “Logica e teologia trinitaria nel Commento alle Sentenze attribuito a Petrus Thomae”, Lectionum varietates. Hommage à Paul Vignaux (1991) 
✓ Isaac Vázquez, “Aportaciones histórico-literarias a la historia del pensamiento medieval en España”, Antonianum (1972)

facultat de filosofia - Ramon Llull